หน้าแรก กระบวนการมีส่วนร่วม 5 ร่วม

กระบวนการมีส่วนร่วม 5 ร่วม

โรงเรียนบ้านเขาดิน   ตำบลคลองหาด   อำเภอคลองหาด    จังหวัดสระแก้ว
ความสำคัญและความเป็นมา 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษานั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมกัน
พัฒนาสถานศึกษาในทุกมิติ ให้ประสบผลสำเร็จ  ทั้งในด้านการพัฒนาสภาพทั่วไปของสถานศึกษา  การพัฒนาผู้เรียน การดูแลอบรมสั่งสอนปรับพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนไปในทิศทางที่พึงประสงค์  สถานศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือในการระดมความคิดเห็น  การวางแผนการลงมือปฏิบัติร่วมกัน การประเมินผลงาน    ตลอดจนความภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้น  การเข้ามามีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ จึงมีความสำคัญและเป็นอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การบริหารจัดการการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 2. เพื่อสร้างแนวทางการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 3. เพื่อสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 4. เพื่อสร้างความพึงพอใจในการบริการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ขั้นตอนการดำเนินงาน
                    ในการดำเนินการจัดการศึกษาจนประสบความสำเร็จนั้นได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วม ทำให้การดำเนินงานนั้นบรรลุผล ซึ่งทางโรงเรียนได้อาศัย “กระบวนการมีส่วนร่วม 5 ร่วม” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

          1 ร่วมคิด   ได้อาศัยการร่วมคิดของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยผ่านกิจกรรมดังนี้
                   1.1  กิจกรรมการประชุมระดมความคิด  ซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้แก่  ผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  หน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่  องค์กรเอกชน  มูลนิธิที่ของรับการสนับสนุน  เมื่อได้แนวทางที่สรุปชัดเจนแล้วเตรียมนำมาใช้ในขั้นตอนต่อไป
                   1.2   กิจกรรมสอบถามสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวช้อง ได้แก่ ผู้ปกครอง  ครู  นักเรียน  องค์กรหรือหน่วยงานทีเกี่ยวข้องนำแนวคิดมาสรุปเป็นแนวทางไปดำเนินการ ซึ่งได้แก่ การสอบถามผู้ปกครองนักเรียน       สอบถามชุมชนเรื่องการสร้างรั้วโรงเรียน  สอบถามคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการระดมทรัพยากร  สอบถามเรื่องการทำสวนสมุนไพรของโรงเรียน   สอบถามเรื่องการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ ฯลฯ
         2. ร่วมวางแผน เมื่อได้แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาหรือ กำหนดแนวทางการพัฒนาผู้เรียนแล้ว ก็นำข้อมูลมาวางแผน ในการจัดทำ แผนพัฒนาสถานศึกษา   แผนปฏิบัติการปฏิบัติบัติการประจำปี  มาตรการต่าง ๆ  แนวปฏิบัติตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาแล้วนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้เห็นชอบ หรือพิจารณาแก้ไขให้เกิดผลดีเป็นประโยชน์มากทีสุด
          3. ร่วมปฏิบัติ เมื่อมีแนวทางมีกรอบที่ชัดเจนแล้ว ก็ลงมือปฏิบัติร่วมกัน โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โครงการต่างๆ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมมือกันปฏิบัติ ได้แก่ การดูแลรักษา ความปลอดภัยตามมาตรการการดูแลสุขภาพของผู้เรียน เรื่องการเรียน ตลอดจนกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ร่วมประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่บุตรหลาน
          4. ร่วมวัดและประเมินผล  ทางโรงเรียนได้มีการประเมินสถานศึกษา โดยการแบ่งเป็น 3 ด้านซึ่งได้แก่    ด้านสถาพบริเวณทั่วไป ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านตัวครุ ประเมินโดยคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขดำเนินการในครั้งต่อไป
5. ร่วมภาคภูมิใจ ทางโรงเรียนได้สร้างความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้รับผลการดำเนินการ บริหารจัดการ
โรงเรียนร่วมกันขอทุกฝ่ายนั้นโดยผ่านกิจกรรมดังนี้
          5.1 ยกย่องชมเชย   ผลงานหรือผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ มีการนำมายกย่องใน
สถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ที่ประชุม  ประชาสัมพันธ์
          5.2  มอบรางวัล   จัดทำพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการให้กับผู้ได้รับรางวัล
ผลงานรางวัลต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกครั้ง
          5.3  ประกาศเกียรติคุณ  ให้กับผู้ที่ได้รัยรางวัล ให้กับผู้อื่น องค์กรอื่น ๆ  หน่วยงาน
อื่นได้เห็นผลงานหรือ  รางวัลนั้น ๆ ได้รับทราบทั่วกัน
          5.4 ประชาสัมพันธ์  โดยผ่านการประชุม  Website ของโรงเรียน  แผ่นพับ รวมถึง
การส่งเอกสารหน่วยงานอื่น ๆ
ผลจากการใช้กระบวนกามีส่วนร่วม 5 ร่วม  ในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา จนบังเกิด
ผลดีดังนี้

 1.  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ.ในการจัดการศึกษาโรงเรียน
 2. มีการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
 3. มีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ดำเนินงานถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้
 4. โรงเรียนมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ซึ่งได้แก่  อาคารสถานที่  สภาพทั่วๆไปของบริเวณโรงเรียน
  บุคลากรครู   นักเรียน  ผู้ปกครองมีความเป็นเอกภาพในการร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียน
 5. ได้รับการยอมรับจากบุคคลที่พบเห็นว่า เป็นโรงเรียนที่สะอาด  ร่มรื่น เรียบร้อย  สวยงาม

ปัจจัยความสำเร็จ

 1. ความพร้อมของชุมชน  บุคลากรในสถานศึกษา
 2. การได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร  หน่วยงานภาครัฐ  และเอกชน  และมูลนิธิ ทางด้านงบประมาณและองค์ความรู้ต่างๆ
 3. ความเป็นเอกภาพของชุมชน และความร่วมมือต่างๆบุคลากรครู   นักเรียน  ผู้ปกครองมีความเป็นเอกภาพในการร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียน
 4. ความรู้  ความเข้าใจของทุกฝ่ายในภารกิจ การบริหารส่งผลต่อสถานศึกษา
 5. การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูง  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

บทเรียนที่ได้รับ

 1. การมีความเข้าใจเข้าถึง และการร่วมพัฒนาสถานศึกษาทำให้เกิดความหวงแหน เป็นโรงเรียนของชุมชนที้ต้องร่วมมือกันทำให้เจริญยิ่งขี้นไป
 2. การแบ่งบันทรัพยากรร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือโรงเรียนด้านงบประมาณ  ด้านแรงงาน  ดูแลรักษาความปลอดภัย.ให้กับบุตรหลานของตนเอง และแบ่งบันองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ  ช่วยเหลือโรงเรียนในด้านทักษะอาชีพต่าง ของโรงเรียนช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ชุมชน

การเผยแพร่/ การได้รับการยอมรับ/ รางวัลที่ได้รับ

 1. มีการเผยแพร่ผลงานบน  web  KDKh.org
 2. มีการเผยแพร่ผลาน รางวัลต่าง ๆ ในที่ประชุมประจำเดือนของชุมชน  หรือวารสารของโรงเรียน