หน้าแรก ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเขาดิน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคลองหาด จัดทำขึ้นตามโครงการส่งเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ของกองทัพภาคที่ 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2529 ดังนี้

 • สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จัดสรรงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  จำนวน 4 รายการ คือ
  1.1 อาคารเรียนแบบ 102/2526 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
  1.2 บ้านพักครูแบบ สปช.302/2528 จำนวน 1 หลัง
  1.3 บ้านพักครูแบบ สปช.601/2526 จำนวน 1 หลัง
 • กรมประมง จัดสรรงบประมาณขุดสระน้ำ กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 2 เมตร จำนวน 1 แห่งปี พ.ศ. 2529 สปจ.ได้แต่งตั้งนายโสรัส กลิ่นรอง อาจารย์ 1โรงเรียนบ้านคลองหาดมาทำหน้าที่รักษาการประสานงานควบคุม
  ในการก่อสร้างและเตรียมการเปิดโรงเรียน ได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 เป็นครั้งแรก มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 83 คน และได้แต่งตั้ง นายประภาส ปิยะทัศน์ศรี เป็นครูใหญ่ นายโสรัส กลิ่นรอง และ นางสาวอัญชลี ทองสมัคร เป็นครูผู้สอน
  ปี พ.ศ. 2530 ประชาชนร่วมกับทหารได้ร่วมกันจัดสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง
  ปี พ.ศ. 2531 คณะกรรมการศึกษาและชาวบ้านเขาดินร่วมกับทหารได้รวมเงินกันจัดสร้างอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ เป็นอาคารห้องสมุด และได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ.30 พิเศษ 1 ชุด
  ปี พ.ศ. 2533 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 จำนวน 3 ห้องเรียน 1 หลัง เรือนเพาะชำ แบบ พ.1 จำนวน 1 หลัง และถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.30 พิเศษ
  ปี พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬา ขนาดความกว้าง 90 เมตร ยาว 150 เมตร 1 สนาม
  ปี พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.303/28 จำนวน 1 หลัง และ
  หลัง และอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 จำนวน 1 หลัง
  ปี พ.ศ. 2538 นายโอสถ สุภาพุฒ เดินทางมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 แทนนายประภาส ปิยะทัศน์ศรี ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านผาสุข สปอ.วัฒนานคร
  ปี พ.ศ. 2542 นายคำนึง แก้วอนันต์ เดินทางมารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเขาดิน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 แทนนายโอสถ สุภาพุฒ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สปอ.วังน้ำเย็น – ปัจจุบัน
  ปี พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ.30 พิเศษ จำนวน 1 ชุด
  ปี พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 4 ที่นั่ง
 • ปี พ.ศ. 2554
 • ปี พ.ศ. 2555
  ปี พ.ศ. 2556
 • ปี พ.ศ. 2557
 • ปี พ.ศ. 2555
 • ปี พ.ศ. 2556
 • ปี พ.ศ. 2557
 • ปี พ.ศ. 2558
 • ปี พ.ศ. 2559
 • ปี พ.ศ. 2560
 • ปี พ.ศ. 2561
 • ปี พ.ศ. 2562
 • ปี พ.ศ. 2563