หน้าแรก พันธกิจ

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการคิดที่หลากหลาย
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้
3.  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับต่างๆ
4.  จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
6.  จัดกิจกรรมส่งเสริมพลานามัยนักเรียน
7.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ