หน้าแรก วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

พัฒนากระบวนการคิด  พิชิตความเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  นำเทคโนโลยีมาใช้
มีพลานามัยดี  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ