หน้าแรก 5 สร้างคนดี วิถีเขาดิน

5 สร้างคนดี วิถีเขาดิน

ชื่อผลงาน  5 สร้างคนดีวิถีเขาดิน

โรงเรียนบ้านเขาดิน ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ความเป็นมาและความสำคัญ

                การสร้างคนดีสู่สังคม คือ การสร้างคนดีมีคุณภาพเพื่อไปช่วยสร้าง สังคมที่ดีงาม เป็นสังคมคุณธรรม แม้ในความจริง สังคมย่อมมีทั้งคนดีและคน ไม่ดีปะปนกันไป ดั่งบัว 4 เหล่า แต่เราก็เชื่อว่า โดยธรรมชาติแล้วคนทุกคนอยากเป็นคนดี อย่างไรก็ตามคำว่า คนดี ก็มีการตีความที่แตกต่างกันไป ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องกำหนดลักษณะคุณธรรมของคนดีที่สังคมไทยต้องการ เพื่อเป็นแนวทางและเป้าหมายการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกัน สถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก คุณธรรมเป้าหมายที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดกับผู้เรียนในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากปัญหาด้านคุณธรรมของสถานศึกษา พบว่ามีคุณธรรมสำคัญ 3 ด้าน คือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ จิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณธรรมรากฐานสำคัญ ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมด้านอื่น ๆ ได้ครบถ้วน จึงกำหนดคุณธรรม “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู่จิตสาธารณะ” เป็นคุณธรรมเป้าหมายอัตลักษณ์ที่จะปลูกฝังส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน ตระหนักประพฤติปฏิบัติจนเป็นนิสัย นำสู่เอกลักษณ์ “คุณธรรมนำวิถี สร้างคนดีสู่สังคม”

จุดประสงค์

  1. เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษา
  2. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายให้การดำเนินงานเกิดความเรียบร้อย
  3. เพื่อสร้างคนดีวิถีที่ยั่งยืนโดยใช้โครงงาน กิจกรรม ด้านวินัย  ใฝ่เรียนรู้  นำสู่จิตสาธารณะ
  4. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจเชิดชูไว้ซึ่งคนดี  
  5. เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีขยายสู่ชุมชนและสถานศึกษาอื่น ๆ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ  ในแนวทางการดำเนินงาน  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ของสถานศึกษาโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อให้มีองค์ความรู้  มีความเข้าใจ  ในแนวทางการดำเนินงาน  ได้อย่างถูกต้องชัดเจน

2. สร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อให้การดำเนินงาน  เกิดความเรียบร้อย  และขอรับการช่วยเหลือ  ขอความร่วมมือ  และระดมทรัพยากร ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้แก่  เครือข่ายโรงเรียนกองทุนการศึกษา  มูลนิธิต่าง ๆ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หน่วยงานทหารในพื้นที่  หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ  ชมรมผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  และภาคเอกชน

3. สร้างคนดีวิถีที่ยั่งยืน  โดยใช้แผนโครงงาน  กิจกรรม  ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาที่ยั่งยืน  ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ใน 3 ด้าน ด้านวินัย  ใฝ่เรียนรู้  นำสู่จิตสาธารณะ  โดยผ่านกระบวนการพัฒนา  และขับเคลื่อนด้วยโครงงาน  และกิจกรรม  นำมาปฏิบัติ  ฝึกฝน  ทำซ้ำบ่อย ๆ  ทบทวนอยู่เสมอ  จนเป็นกระบวนการพัฒนา  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ  จนเกิดเป็นวิถี  นำไปสู่ความดีที่ยั่งยืนตลอดไป

4. สร้างขวัญกำลังใจเชิดชูไว้ซึ่งคนดี  เป็นการให้ขวัญกำลังใจ  ให้คำชมเชย  เชิดชู  ยกย่อง  มอบรางวัล  มอบทุนการศึกษา  ประกาศกิตติคุณ  ซึ่งคุณงามความดี  ตลอดจนส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตน  ตามแบบอย่างของคนทำดี  เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ  ให้ช่วยกันทำดี  และนำคนอื่นทำดี  สังคมจะได้มีแต่คนที่ทำเรื่องดีๆ  ส่งผลต่อสังคมโดยรวม

5. สร้างแบบอย่างที่ดีขยายสู่ชุมชนและสถานศึกษาอื่น ๆ  บุคลากรในสถานศึกษา  ได้ประพฤติปฏิบัติตน  เป็นแบบอย่างที่ดี  และนำแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ขยายผลสู่ชุมชน  เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และเป็นแบบอย่างที่ดี  รวมทั้งได้ขยายผลสู่สถานศึกษาต่าง ๆ  เพื่อให้นำเอาแนวทาง  ไปพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ของสถานศึกษา  และในปีการศึกษานี้  มีการขยายผล  และนำแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ไปใช้ทั้งเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว..

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์ของงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ
1.  พฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น
2.  สถานศึกษามีความพร้อมด้านกายภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้
3.  กระบวนการมีส่วนร่วม มีหน่วยงานต่าง ๆ มาสนับสนุนช่วยเหลือเพิ่มขึ้น
4.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีมาก ส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี

ปัจจัยความสำเร็จ

การมีส่วนร่วมในการทำงาน ร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมนำเสนอและสานต่อ

บทเรียนที่ได้รับ

            1.  การเป็นแบบอย่างที่ดี   ดีกว่าคำสอน
          2.  การปฏิบัติจนเป็นวิถี    คือความยั่งยืน

การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

1. การเผยแพร่

          1.1 เผยแพร่บนเว็บไซต์  www.kdkh.org
1.2 เป็นตัวแทนจัดนิทรรศการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. สู่ไทยแลนด์ 4.0 เขตตรวจราชการที่ 3
1.3 เข้าร่วมกระบวนการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมและร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 8 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

2. การได้รับการยอมรับ
          2.1 เป็นวิทยากร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

                   2.2 เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

3. รางวัลที่ได้รับ

3.1 เป็นโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม (Best Practice) ในโครงการกำกับ
และขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน
                   3.2  ผ่านการรับรองการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว เขตตรวจราชการที่ 3

เป็นวิทยากรอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

คำอธิบาย: D:\plc\วิทยากร อบรมคุณธรรม_๑๘๐๙๐๘_0218.jpg
คำอธิบาย: D:\plc\วิทยากร อบรมคุณธรรม_๑๘๐๙๐๘_0096.jpg
คำอธิบาย: D:\plc\วิทยากร อบรมคุณธรรม_๑๘๐๙๐๘_0133.jpg
คำอธิบาย: D:\plc\วิทยากร อบรมคุณธรรม_๑๘๐๙๐๘_0051.jpg
คำอธิบาย: D:\plc\วิทยากร อบรมคุณธรรม_๑๘๐๙๐๘_0224.jpg

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม

คำอธิบาย: D:\plc\200838.jpg
คำอธิบาย: D:\00. ภาพจาก i phon\101APPLE\IMG_1178.JPG
คำอธิบาย: D:\00. ภาพจาก i phon\101APPLE\IMG_1184.JPG
คำอธิบาย: D:\00. ภาพจาก i phon\101APPLE\IMG_1211.JPG
คำอธิบาย: D:\00. ภาพจาก i phon\101APPLE\IMG_1232.JPG