หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่ คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

118

โรงเรียนบ้านเขาดิน ได้รับการติดตาม การดำเนินงาน “SK1 CAI” สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ จากคณะกรรมการ อกตปน. นำโดย ศน.วีรศักดิ์ มลิจาร ศน. กิตติศักดิ์ พลเดช ผอ.ชูชาติ โชติเสน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นกัลยาณมิตร คณะครูโรงเรียนบ้านเขาดินจะพัฒนา “SK1 CAI” สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ ให้ยั่งยืนต่อไป

บรรยากาศการประเมิน